PRIVACY BELEID

POPGLORY

nfo@popglory.nl


Doeleinden - voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

In overeenstemming met de bepalingen van de Europese Verordening Gegevensbescherming 2016/679, informeren wij u dat wij de door u verstrekte gegevens verwerken om:Het beheren van de opdrachtverlening voor diensten die u via het Platform doet en de bijbehorende facturatie en levering.

Het versturen van periodieke communicatie over diensten, evenementen en nieuws met betrekking tot de door POPGLORY ontwikkelde activiteiten op welke wijze dan ook (telefoon, post of e-mail), tenzij anders aangegeven of de gebruiker toestemming weigert of intrekt.

Het versturen van commerciële en/of promotionele informatie met betrekking tot de omvang van de gecontracteerde diensten en toegevoegde waarde aan de eindgebruiker, tenzij anders aangegeven of de gebruiker bezwaar maakt of zijn toestemming intrekt.

Om te voldoen aan bij wet vastgestelde verplichtingen en om de naleving van contractuele verplichtingen te controleren, met inbegrip van fraudepreventie.

Om gegevens door te geven aan instanties en autoriteiten zoals vereist door wettelijke en reglementaire vereisten.

Gegevenscategorieën - Welke gegevens verwerken wij?

Afgeleid van de bovenstaande doeleinden, beheren wij bij POPGLORY de volgende categorieën van gegevens:Identificatiegegevens

Elektronische communicatie metagegevens

Commerciële informatiegegevens. In het geval dat de gebruiker gegevens van derden verstrekt, verklaart de gebruiker de toestemming van deze laatste te hebben en verbindt hij zich ertoe de in deze clausule vermelde gegevens te verstrekken, waarbij hij POPGLORY vrijwaart van elke aansprakelijkheid in dit verband.

BRUSH kan echter controles uitvoeren om dit feit te verifiëren door de gepaste due diligence maatregelen te nemen in overeenstemming met het Privacybeleid.

Legitimiteit - wat is de legitimiteit voor de verwerking van uw gegevens?

De verwerking van gegevens met het oog op het verzenden van periodieke nieuwsbrieven (circulaires) over diensten, evenementen en nieuws met betrekking tot onze professionele activiteit is gebaseerd op de toestemming van de betrokkene, die uitdrukkelijk wordt verzocht om deze verwerking uit te voeren, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

Daarnaast is de legitimiteit voor de verwerking van gegevens met betrekking tot aanbiedingen of samenwerkingen gebaseerd op de toestemming van de gebruiker die zijn gegevens stuurt, die op elk moment kan worden ingetrokken, hoewel dit van invloed kan zijn op de eventuele soepele communicatie en belemmering van processen die u wenst uit te voeren.

Ten slotte kunnen de gegevens worden gebruikt om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op POPGLORY .Bewaartermijn van de gegevens - Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

POPGLORY bewaart de persoonsgegevens van gebruikers slechts zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor ze zijn verzameld, zolang u de gegeven toestemmingen niet herroept. Vervolgens zullen de gegevens indien nodig worden geblokkeerd voor de wettelijk vastgestelde termijnen.

Aan welke ontvangers worden uw gegevens doorgegeven?

Uw gegevens kunnen worden ingezien door de leveranciers die diensten leveren aan POPGLORY , zoals hostingdiensten, marketingtools en inhoudssystemen of andere professionals, wanneer dergelijke communicatie wettelijk verplicht is of voor de uitvoering van gecontracteerde diensten.


POPGLORY heeft passende contracten afgesloten met elk van de leveranciers die diensten verlenen aan POPGLORY om ervoor te zorgen dat deze leveranciers uw gegevens zullen behandelen in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving.


De gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan de strijdkrachten en de staatsveiligheidsdiensten wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat.


Banken en financiële instellingen, voor het innen van diensten.

Overheidsinstanties die bevoegd zijn op de gebieden waarop zij actief zijn, wanneer de toepasselijke regelgeving dit bepaalt.


ARTIKEL 13 - VERBODEN GEBRUIK Naast de verboden die in de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden zijn uiteengezet, is het u verboden de Website of de Inhoud ervan te gebruiken (a) voor illegale doeleinden; (b) om anderen aan te zetten tot het plegen van of deelnemen aan illegale handelingen; (c) om enige staats-, federale, provinciale of internationale wet, regel of verordening te overtreden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de rechten van derden te schenden of te schenden; (e) iemand lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te kwetsen, te belasteren, te belasteren, te denigreren, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) een virus of andere kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die gebruikt wordt of kan worden op een manier die de functionaliteit of de werking van de Service of een verwante onafhankelijke website of het Internet verstoort; (h) de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) te spammen, te phishen, een domein te kapen, informatie af te persen, op het Web (of een andere bron) te surfen, te scannen of te herzien; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) de veiligheidsmaatregelen van onze Service, een andere website of het Internet te overtreden of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een verwante website te beëindigen voor schendingen van het verboden gebruik. 

Bedrijf : Shopify
Webadres : www.shopify.com
Postadres : Shopify Inc, 150 Elgin Street, Suite 800, Ottawa, Ontario, K2P 1L4 - Canada
Telefoon : +1-888-329-0139
E-mailadres: https://support.shopify.com